GOLF GOGO

PRIVACY POLICY
(ข้อมูลส่วนบุคคล)

Information we collect
(ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม)


Purpose of use and store
(เราใช้ข้อมูลของท่านอย่างไร)


Your eligibility
(สิทธิของท่าน)


Purpose of use and transfer personal data to third parties
(การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านร่วมกับผู้อื่น)